Chính Sách Bảo Mật


1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần INTS (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website.
Khi sử dụng Website của Chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

INTS có toàn quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần Tuyên bố về quyền riêng tư này vào bất kỳ lúc nào. Vì vậy, bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại tuyên bố này. Những thay đổi của Tuyên bố về quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang web này.
Những thay đổi này cũng sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng tuyên bố này có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các điều khoản đó.

2. Khi nào INTS sẽ thu thập dữ liệu cá nhân

INTS sẽ/có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Bạn:
(a) Khi Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc trang Web của chúng tôi;

(b) Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với INTS, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

(c) Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và thư điện tử (email);

(d) Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho INTS;

(e) Khi Bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho INTS vì bất kỳ lý do gì.

3. INTS sẽ thu nhập những dữ liệu cá nhân gì ?

(a) Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân cơ bản sau:
- Họ và tên;
- Địa chỉ email;
- Website người dùng;
- Số điện thoại;
- Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

(b) Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn mà dữ liệu đó là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(c) Bạn có quyền chỉnh sửa, yêu cầu chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc Bạn cũng có thể rút lại Sự Đồng Ý vào bất kỳ lúc nào nếu Bạn không muốn chúng tôi tiếp tục thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nói trên.

4. INTS sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho INTS như thế nào?

INTS có thể Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) Để đáp ứng các thủ tục pháp lý, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(b) Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Bạn với các bên thứ ba qua các Dịch Vụ;

(c) Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập các Dịch Vụ, trang Web, các sở thích của bạn, cũng như quan hệ của bạn với chúng tôi;

(d) Để đáp ứng, xử lý, giải quyết, hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ, sản phẩm nhất định;

(e) Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác.

5. INTS bảo vệ và lữu trữ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

(a) INTS thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi.

(b) INTS sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác.

6. INTS có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hay không ?

(a) Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

- Khi cá nhân được xác định bởi thông tin cá nhân đã đồng ý.
- Khi việc tiết lộ thông tin cá nhân được yêu cầu bởi tòa án, văn phòng công tố viên, cảnh sát, cơ quan thuế, đoàn luật sư hoặc cơ quan khác có thẩm quyền tương đương.
- Khi tiết lộ thông tin cho tổ chức tài chính, công ty thẻ tín dụng, đại lý thu nợ hoặc các doanh nghiệp khác tham gia thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán nhằm mục đích giải quyết các khoản phí và các khoản khác phải trả cho chúng tôi hoặc người bán.
- Khi tiết lộ thông tin cho người có nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi.

(b) Để làm rõ, Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà không cần Sự Đồng Ý của Bạn trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép Chúng tôi thực hiện điều này.

7. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ của máy chủ Website của Chúng tôi trong suốt thời gian Người Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng dịch vụ trên Website hoặc cho đến thời điểm Người Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin.

8. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa, cung cấp hoặc xóa dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào ?

(a) Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa (hoặc hoàn thành) dữ liệu không chính xác cũng như hạn chế xử lý dữ liệu hoặc xóa dữ liệu của bạn.
Điều này đặc biệt áp dụng nếu lý do xử lý dữ liệu không còn hợp lệ, nếu sự đồng ý bắt buộc đã bị thu hồi và không có cơ sở pháp lý nào khác hoặc nếu việc xử lý dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp. Sau đó, chúng tôi sẽ sửa, chặn hoặc thậm chí xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay lập tức trong chừng mực được pháp luật cho phép.

(b) Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng gửi liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:
Địa chỉ Email: info@ints.vn
Số điện thoại: +84 819 366 688